Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

Administrarea patrimoniului și investiții publice. Noutăți legislative

6-12 iulie 2020

HOTEL GRAND ASTORIA - Mamaia

Cazare STANDARD

+ Cazare STANDARD PLUS+ 350 RON

980.00

RON TVA inclus

Tarif General Curs

OFERTA CURSURILOR

Iunie - Septembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Fișă cont de masă flexibilă
  • Facilități și gratuități pentru copii
  • Activități de consolidare a echipelor și vizite de studiu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

HOTEL GRAND ASTORIA
Mamaia

6-12
iulie 2020

Tipul de cazare

Standard

Standard Plus

Fara cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

2590.00

2940.00

0.00

RON TVA inclus

Tarif Cazare

TEMATICĂ

Patrimoniu, Proprietate publică a statului și a UAT

Acte și contracte publice

Darea în administrare a bunurilor proprietate publică

Concesionarea

Darea în folosință gratuită a bunurilor

Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a UAT

Trecerea bunurilor în domeniul privat

Conceptul de investiţie. Cadrul legislativ specific. Clasificarea investiţiilor

Investiţiile şi conceptul de dezvoltare durabilă

Strategiile naţionale şi influenţa lor asupra procesului investiţional

Strategiile sectoriale şi influenţa acestora asupra procesului investiţional

Planul de dezvoltare regională 2014-2020

Cadrul Strategic Naţional De Referinţă

Politici sectoriale de investiţii

Politici de investiţii în amenajarea teritoriului

Politici de investiţii pentru dezvoltarea regională

Politici de investiţii pentru dezvoltarea urbană

Politici de finanţare a programelor de investiţii în infrastructură

Domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Regimul juridic al acestor bunuri. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

Autorizarea executării/ desființării construcțiilor/lucrărilor

Conținutul – cadru al studiului de prefezabilitate, fezabilitate, documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente investițiilor publice

Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții

Criterii de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice

Active fixe corporale, necorporale și în curs de execuție – evaluarea inițială, cheltuieli ulterioare, reevaluare, amortizare, ajustări pentru depreciere declasare/scoatere din funcțiune în vederea casării

Stabilirea valorii juste pentru activele fixe corporale care au durat normală de utilizare expirată 

Stocuri – evaluarea inițială, evaluarea la ieșirea din gestiune, ajustări pentru depreciere

Inventarierea patrimoniului. Valorificarea rezultatelor inventarierii

Programul anual al achiziilor publice şi actualizarea acestuia. Atribuirea contractelor de achiziție publică. ✓ Derularea contractelor de achiziție publică Contractele de leasing

Activitatea gestionărilor. Regulamentul operațiunilor de casă

Transmiterea fără plată. Valorificarea materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării activelor fixe corporale

Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

Controlul financiar preventiv exercitat asupra celor 4 faze ale execuției bugetare a unei cheltuieli

Gestiunea parcului auto. Întocmirea foilor de parcurs. Justificare consum de carburant

Limitele admise de perisabilitate la mărfuri

OFERTA CURSURILOR

Iunie - Septembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere