Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Termeni și condiții

Centrul de Formare APSAP
Sos. ștefan cel Mare nr. 38, sector 2, București

CURSURI CU DEPLASARE

ofertă - sector public

CURSURI ON-LINE

ofertă - generala

CURSURI ON-LINE

ofertă - sector public

Părțile:
1. CENTRUL DE FORMARE APSAP (APSAP), cu sediul social în București, Șos. Ștefan cel Mare nr.38, Bl. 30A, sc. B, ap. 52, sector 2, București, CIF RO33269758, Cod IBAN RO10BRDE410SV14133484100 deschis la BRD, Agenția Piața Romană, reprezentată prin BOGDAN-COSTIN FÂRŞIROTU, având funcția de Președinte, în calitate de furnizor de servicii de formare profesională și servicii specifice de cazare în strânsă legătură cu serviciile de formare profesională

și

1.2. CENTRUL DE FORMARE APSAP SRL cu sediul în București, Sector 3, Str. Turturelelor nr. 62, etaj 6, apt.11, cu nr. de ordine in Reg. Comertului J40/7826/27.04.2022, CIF RO46015336, cont RO33 TREZ 7035 069X XX02 2568, Banca: Trezoreria Statului Sector 3, reprezentat legal de către domnul Bogdan-Costin FÂRȘIROTU, Administrator, în calitate de furnizor de servicii de formare profesională

și

2. Orice persoană juridică sau fizică (delegată sau nu din partea unei persoane juridice) care își exprimă dorința achiziționării unui serviciu sau a unui un pachet de servicii sau dorește participarea la unul dintre programele sau evenimentele organizate de către Centrul de Formare APSAP, în calitate de beneficiar/client (se pot regăsi sub ambele denumiri în document)

CAPITOLUL I
1. Obiectul contractului:
Achiziționarea de servicii de formare profesională, achiziționarea de servicii hoteliere sau a altor servicii / pachete de servicii pentru care Centrul de Formare APSAP este autorizat sau are dreptul legal să le organizeze pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile statutare ale fundației.

2. Principii ale colaborării cu Centrul de Formare APSAP:
2.1. Orice serviciu sau pachet de servicii (formare, perfecționare, organizare de evenimente, conferințe, servicii de cazare) achiziționat de la Centrul de Formare APSAP se supune termenilor și condițiilor de mai jos dacă părțile nu convin altfel printr-un alt contract de prestări servicii sau altă formă de exprimare a unui acord bilateral
2.2. Necunoașterea termenilor și condițiilor contractuale nu poate fi invocată sub nicio formă de niciuna dintre părți
2.3. Orice fișă individuală de înscriere (document care poate fi găsit pe site-ul Centrului de Formare APSAP la secțiunea înscrieri www.cursuri-functionari.ro/inscrieri/) care întrunește condițiile de formă – reprezintă o comandă fermă din partea beneficiarului sau clientului și naște drepturi și obligații atât pentru furnizor cât și pentru beneficiarul direct sau indirect al serviciului prestat de furnizor
2.4. Prin completarea și transmiterea fișei individuale de înscriere, beneficiarul serviciilor își asumă totalitatea termenilor și condițiilor contractuale prezente pe pagina de web a Centrului de Formare APSAP www.cursuri-funcționari.ro precum și clauzele menționate în fișa individuală de înscriere

3. Definirea unor termeni:
3.1. Beneficiar: client persoană fizică sau juridică, cursant, participant la un program de formare/perfecționare, persoana care beneficiază, contra-cost, de serviciile oferite de Centrul de Formare APSAP
3.2. Plătitor/Cumpărător: instituția publică și privată sau persoana fizică care suportă costurile serviciilor furnizate de Centrul de Formare APSAP. Plătitorul indiferent de forma de organizare sau de faptul că este persoană fizică este obligat să cunoască și să își asume din punct de vedere legal Termenii și condițiile contractuale
3.3. Fișa individuală de înscriere este documentul prin care un potențial beneficiar își exprimă în mod ferm intenția de a contracta un serviciu sau un pachet de servicii de la Centrul de Formare APSAP
3.4. Persoană delegată: este persoana fizică ce participă efectiv la unul din serviciile oferite de Centrul de Formare APSAP și este, de cele mai multe ori, beneficiarul direct al serviciilor. Din punctul de vedere al obligațiilor persoană delegată este direct responsabilă de urmărirea îndeplinirii obligațiilor descrise în termenii și condițiile contractuale
3.5. Obligația de plată: plata serviciilor comandate revine cumpărătorului definit la pct. 3.2. în numele căruia s-au emis documente fiscale (facturi fiscale) și ale cărui date sunt colectate la punctul nr. 2 ”Date de facturare” din fișa individuală de înscriere. Obligația de plată se naște din momentul confirmării în scris, de regulă prin e-mail, din partea furnizorului către beneficiar/client.

CAPITOLUL II

1. Durata termenilor și condițiilor contractuale care se aplică părților
1.1. Durata generală a termenilor și condițiilor contractuale valabile între părți este de 1 an sau până la până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți
1.2. Durata de stocare a documentelor care au stat la baza nașterii relației contractuale este dată de legislația specifică (Cod Fiscal, Legile din domeniul formării/perfecționării ș.a.m.d.) și patronată de legislația specifică în domeniul protecției datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679).

CAPITOLUL III
1. Valoarea serviciilor și obligația de plată
1.1. Valoarea totală a serviciilor va rezulta din serviciile efectiv comandate, calculate la numărul participanților la fiecare eveniment organizat de Centrul de Formare APSAP, în baza tarifelor exprimate în Grila programelor de perfecționare, în invitațiile adresate beneficiarului/clientului, în achizițiile făcute prin orice sistem informatic de atribuire electronic (ex. SICAP – www.e-licitatie.ro ș.a.), în facturile fiscale emise de furnizor către beneficiar/client/cumpărător și a condițiilor din prezentul contract.
1.2. În cazul cursurilor autorizate de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale taxa pentru re-programare (reexaminare) a examenului de absolvire se tarifează cu suma de 350 lei (TVA inclus).

CAPITOLUL IV
1. Obligațiile Centrului de Formare APSAP
1.1. Să dețină toate autorizările și să îndeplinească toate condițiile legale pentru serviciile ofertate către beneficiar /client
1.2. Să informeze beneficiarul/clientul cu eventualele modificări substanțiale ale serviciilor ofertate
1.3. Să emită factura fiscală pentru serviciile comandate, confirmate și verificate împreună cu beneficiarul/clientul
1.4. Programele de formare profesională organizate de către Centrul de Formare APSAP trebuie să respecte actele normative privind formarea profesională a adulților și/sau Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 privind formarea profesională a funcționarilor publici
1.5. Să organizeze programele de perfecționare și de formare profesională în condiții de calitate și eficiență
1.6. Să înmâneze participanților, la finalizarea programelor de perfecționare, certificate de participare eliberate de către Centrul de Formare APSAP, în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici
1.7. Să asigure resursele umane, materiale și tehnice de derulare a activităților și serviciilor prestate în conformitate cu oferta generală sau specifică adresată beneficiarului/clientului
1.8. Să comunice beneficiarului/clientului orice modificare survenită în graficul derulării unei activități contractate
1.9. Să anunțe beneficiarul/clientul în timp cuvenit, asupra oricăror schimbări neprevăzute apărute în timpul derulării serviciilor ce fac obiectul termenilor și condițiilor contractuale.

2. Drepturile Centrului de Formare APSAP
2.1. Să utilizeze fotografii și/sau materiale video realizate în cadrul evenimentelor desfășurate pentru promovarea activității sale
2.2. Să refuze furnizarea serviciilor oferite beneficiarului/clientului pe motivul unui comportament care contravine normelor de bună-conduită în momentul interacțiunii cu reprezentanți ai furnizorului, cu alți clienți/beneficiari sau furnizori ai Centrului de Formare APSAP sau dacă există credite nestinse în relația cu beneficiarul
2.3. Să modifice programul de formare profesională/perfecționare pentru buna derulare a acestuia și pentru a facilita accesul la serviciile oferite pentru beneficiar/client
2.4. În situația în care, din motive întemeiate, o persoană resursă/lector/coordonator nu poate participa la un eveniment/curs/seminar/conferință/program de formare/perfecționare furnizorul poate oferi o soluție alternativă pentru buna derulare a activității ofertate beneficiarului/clientului neafectând substanțial calitatea serviciului ofertat. Într-o astfel de situație nu este obligatorie o informare prealabilă a participanților,
2.5. Să modifice, completeze, anuleze un formator/lector/invitat din cadrul unui eveniment anunțat dacă acest fapt nu afectează programul de derulare a cursului/evenimentului/conferinței,
2.6. În situația în care din motive organizatorice furnizorul nu poate presta din vina sa sau a unui terț o activitate, acesta poate oferi servicii alternative la nivelul celor ofertate

3. Obligațiile beneficiarului/clientului
3.1. Să consulte pagina www.cursuri-functionari.ro cu referire la detaliile profesionale și organizatorice privind oferta de programe de formare profesională/perfecționare a Centrului de Formare APSAP
3.2. Să cunoască toate condițiile financiare și organizatorice de cazare ale unităților hoteliere partenere ale furnizorului incluzând, dar nelimitând la: tarif cazare, orar de cazare intrare/ieșire, clasificare, localizare, politică de cazare a copiilor în funcție de vârstă, costuri suplimentare generate de situații particulare ale beneficiarului/clientului/delegatului etc.
3.3. Să cunoască termenii și condițiile de cazare specifice fiecărei unități hoteliere partenere propuse în ofertele furnizorului. Informațiile pot fi solicitate și telefonic sau prin consultarea paginii de web a furnizorului
3.4. Plata eventualelor costuri suplimentare față de cele incluse și descrise de furnizor în oferta sa generală sau specifică se face la recepția hotelului și în conformitate cu politica hotelului
3.5. Plata taxelor de stațiune/salvamont/salvamar sau plata generată de anumite distrugeri cad în directa sarcină a beneficiarului/clientului/delegatului
3.6. Participarea la programele Centrului de Formare APSAP nu este condiționată de cazare
3.7. Să achite contravaloarea prestațiilor oferite de furnizor în termenul menționat pe documentul / documentele de plată
3.8. Să aducă la cunoștința furnizorului orice problemă legată de serviciile prestate
3.9. Să cunoască faptul că fișa individuală de înscriere care întrunește toate condițiile de formă (completată integral, datată, semnată atât individual cât și de reprezentantul instituției plătitoare) reprezintă o comandă fermă din partea instituției, ține loc de contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina Centrului de Formare APSAP, www.cursuri-functionari.ro
3.10. Să cunoască faptul că înscrierea participanților se face în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii fișelor de înscriere, la numărul de fax: 021.569.61.26 sau pe adresa de e-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro iar confirmarea înscrierii va fi transmisă în scris pe adresa(ele) de e-mail completată în fișa individuală de înscriere și va conține facturile proforme sau fiscale pentru serviciile comandate
3.11. Să cunoască faptul că în lipsa primirii confirmării prin e-mail a înscrierii/comenzii ferme furnizorul are dreptul de a nu presta serviciile comandate și că îi revine beneficiarului/clientului/delegatului obligația de a contacta telefonic furnizorul pentru detalii suplimentare
3.12. Să cunoască faptul că nu sunt luate în considerare fișele de înscriere care nu sunt aprobate de conducătorul instituției (semnătură și ștampilă) sau care nu conțin toate elementele completate în fișa individuală de înscriere
3.13. Să cunoască faptul că anularea unei participări/comenzi ferme confirmate se face exclusiv în scris (nu telefonic), pe e-mail la adresa: secretariat@cursuri-functionari.ro sau prin fax la numărul 021.569.61.26, cu cel puțin 10 zile lucrătoare, înainte de prima zi de începere a programului de perfecționare. Prezenta dispoziție este condiție obligatorie pentru evitarea PENALITĂȚILOR DE PLATĂ care sunt egale cu contravaloarea serviciilor comandate
3.14. Să cunoască faptul că prin semnarea fișei individuale de înscriere beneficiarul își exprimă acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare și promovarea ofertei Centrului de Formare APSAP. Promovarea ofertei furnizorului se face prin e-mail, rețelele virtuale de socializare (Facebook, Instagram, Twitter etc.), fax, telefon, mesaje scrise și pot include expunerea unor date biometrice (materiale fotografice, video și audio) colectate de furnizor din sala/sălile de conferință, exclusiv cu ocazia organizării unor evenimente profesionale: poze de grup, filmări din cadrul sesiunilor de formare profesională
3.15. Să aibă o conduită civilizată în raport cu furnizorul, cu persoanele implicate în activitatea pe care furnizorul o prestează sau cu terții cu care intră în contact pe durata activității prestate direct sau indirect de furnizor
3.16. Să prezinte documentele solicitate de către furnizorul de servicii, să completeze formularistica specifică activității prestate de furnizor
3.17. Să participe la sesiunile de perfecționare, testare, evaluare conform graficului/orarului comunicat, afișat sau convenit (poate fi și verbal) în cadrul ședințelor/deschiderilor de curs
3.18. Să cunoască normele privind securitatea muncii și să prevadă riscurile provenite dintr-o eventuală deplasare în afara locului de muncă, a domiciliului sau sediului social unde își are în mod normal activitatea.
3.19. Să participe la instruirea inițială
3.20. Certificatul de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației trebuie ridicat personal sau printr-un împuternicit de la sediul Centrului de Formare APSAP din București, str. Turturelelor nr. 62, clădirea Decebal Tower, etaj 6, camera 12, sector 3 în intervalul orar 12:30 – 16:00. După depășirea termenului de 2 ani, pentru ridicarea certificatului de absolvire, va trebui să achitați o taxă suplimentară în valoare de 490 lei. Taxa poate fi achitată prin ordin de plată (Beneficiar: Centrul de Formare APSAP, CUI 33269758, Cod Iban: RO10BRDE410SV14133484100, detalii plată: taxa de eliberare certificat după 2 ani pentru numele și prenumele dumneavoastră) sau prin card bancar în momentul eliberării

4. Drepturile beneficiarului/clientului
4.1. Să primească serviciile contractate și achitate în relația cu Centrul de Formare APSAP în conformitate cu oferta generală sau specifică
4.2. Să primească documentele care atestă participarea/absolvirea programului de formare și alte documente necesare
4.3. Să primească, contra-cost, duplicat după certificatul de participare/absolvire, în cazul pierderii/deteriorării acestuia
4.4. Să participe și la alte activități de socializare propuse de furnizor în perioada cursului, doar dacă acestea nu afectează prezența obligatorie la sesiunile de formare profesională
4.5. Să fie informat cu privire la datele cu caracter personal pe care Centrul de Formare APSAP le deține exclusiv în relația cu beneficiarul/clientul/delegatul
4.6. Să solicite ștergerea sau actualizarea datelor pentru care acesta și-a exprimat consimțământul
4.7. Să se opună anumitor prelucrări de date personale, pentru motive întemeiate și legitime, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare
4.8. Să solicite încetarea prelucrării datelor personale în scopul promovării imaginii sau a ofertelor furnizorului
4.9. Să aibă acces și posibilitatea de completare/modificare asupra datelor cu caracter personal furnizate în relația cu Centrul de Formare APSAP, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare

CAPITOLUL V
1. Penalități:
1.1. Eventualele întârzieri de plăți implică pentru beneficiar/client penalități reprezentând 1 % pe zi din valoarea totală a facturilor, sumă ce va fi achitată în contul Centrului de Formare APSAP
1.2. Centrul de Formare APSAP este îndreptățit să nu acorde servicii către beneficiar/client dacă plățile nu s-au efectuat conform termenului descris în articolului 3.1 din Capitolul IV al termenilor și condițiilor contractuale
1.3. În situația în care beneficiarul/clientul anulează o participare, la un curs cu prezență fizică, cu nerespectarea termenului de 10 zile descris atât în fișa individuală de înscriere precum și la punctul 3.7 din Capitolului IV al termenilor și condițiilor contractuale, penalitățile de plată sunt egale cu contravaloarea serviciilor comandate și confirmate

CAPITOLUL VI
1. Date cu caracter personal – Politica de securitate a datelor cu caracter personal
1.1. Furnizorul declară că respectă normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal
1.2. Furnizorul este conștient de faptul că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, furnizorul confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
1.2.1. Capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind accesul la date, ștergerea, corectarea sau transferul datelor personale
1.2.2. Informarea în caz de incident de securitate a datelor a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia
1.2.3. Îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul (UE) 2016/ 679
1.3. Datele cu caracter personal nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Centrul de Formare APSAP va lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:
1.3.1. Va împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
1.3.2. Va preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
1.3.3. Se va asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
1.3.4. Se va asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să decidă către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor
1.3.5. Se va asigura că poate verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
1.3.6. Se va asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu termenii și condițiile contractuale
1.3.7. Se va asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
1.3.8. Se va asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

CAPITOLUL VII
1. Dispoziții finale
1.1. Forța majoră
1.1.1 Părțile stabilesc de comun acord că sunt exonerate de obligațiile asumate prin prezentul contract, în cazul în care neexecutarea acestor obligații este datorată apariției forței majore, a cărei cauză este independentă de voința părților, imprevizibilă și inevitabilă. Invocarea forței majore de către una din părți presupune obligația acesteia de a anunța în scris celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției acestuia.
1.2. Jurisdicție
1.2.1. Orice dispută cu privire la aceste termene și condiții contractuale sau la ceea ce decurge din derularea acestora, se va rezolva pe cale amiabilă
1.2.2. În cazul în care nu se găsește o soluție amiabilă, oricare dintre părți poate supune litigiul competenței judecătorești de la sediul furnizorului.
1.3. Modificarea sau completarea termenilor și condițiilor contractuale se poate face numai cu acordul scris al părților. Prin acord scris se înțelege încheierea unui alt contract de prestări-servicii.

Cum primesc factura?

Ulterior completării formularului de înscriere, veți primi pe e-mail factura fiscală. În baza acesteia, puteți face plata serviciilor. În momentul începerii programului de perfecționare veți primi și factura fiscală în original, semnată și stampilată.

Cum plătesc?

PLATA TARIFULUI de instruire la programele de perfecționare și a tarifului de cazare se achită numai prin virament, în baza facturilor fiscale emise,în contul Centrului de Formare APSAP*, cod fiscal RO33269758,RO10 BRDE 410S V141 3348 4100 deschis la BRD, Agenţia Piața Romană, Bucureşti sau numerar la recepţia hotelurilor partenere; Participarea la programele de perfecţionare ale Centrului de Formare APSAP nu este condiţionată de cazare.